Voortgangsrapportage dec. 2017

Ontwikkelingen in de federatie ‘Schouwen aan Zee’ (10 dec 2017)p

Vanaf het moment van de start van de federatie in juni 2016 is er veel werk gedaan op bestuurlijk / organisatorisch vlak. Regelmatig heeft de federatiekerkenraad vergaderd. Inmiddels is er 1 college van diakenen, is er 1 college van kerkrentmeesters en vanaf 1 jan 2018 wordt 1 centrale kas gehanteerd. Tevens zijn er gezamenlijke diensten geweest en lijken we naar elkaar toe te groeien.
Er zijn ook zorgen. Per kerk verschilt dat..
* We missen het gevoel van gezamenlijkheid. De samenwerking in federatief verband wordt weliswaar als
positief ervaren, maar de wens bestaat dat er weer meer beweging in komt..
* De verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten en daarnaast de federatieve samenwerking
blijft extra tijdsbelasting geven, er treedt vaak  ‘dubbel werk’ op. Dezelfde mensen bespreken dezelfde
onderwerpen,  alleen in een ander gremium.
* In alle kerken wordt het steeds moeilijker de kerkenraden op peil te  houden en nieuwe ambtsdragers te
vinden.
* Soms blijken kerken dezelfde activiteiten in dezelfde regio uit te voeren  (denk bijvoorbeeld aan
pastoraat in Haamstede)
* Het aantal mensen dat de diensten bezoekt neemt in alle kerken af en het lukt nauwelijks jongeren,
die bij een gemeente horen, vast te houden.
* Verder is het voor een duurzame toekomst van belang besluiten te nemen, die alleen in gezamenlijkheid
genomen kunnen worden vanwege de impact, zoals ten aanzien van:
– de kerkdiensten, en het aantal vieringen.
– het jeugdbeleid. (Gewenst zijn diensten met een speciaal karakter).
– beheer en instandhouding
(denk aan kerken met een negatief  exploitatieresultaat en het beheer van drie monumentale kerken)
– diaconaal beleid.
* Slagvaardigheid wordt op dit moment in de federatie gemist.
Dat is een gevolg van werken met  4 kerkenraden + een federatiekerkenraad.

De vraag die voorlag was “hoe nu verder”?
Die vraag leidde binnen de federatie kerkenraad alras tot de vraag of het geen tijd zou worden om verdere stappen te zetten, tot fusie over te gaan.

Om dat te bespreken is een gezamenlijke vergadering van kerkenraden gehouden. Er is met elkaar van gedachten gewisseld aan de hand van een beleidsnotitie van Anneloes Steglich. Zij was destijds, als gemeenteadviseur ook betrokken bij het proces om tot een federatie te komen.
Er zijn goede gesprekken gevoerd. De noodzaak stappen te zetten werd beaamd. Alle aanwezigen bleken positief t.a.v. de mogelijkheid tot verenigen.
Met verenigen hopen we te bereiken, dat we in gezamenlijkheid beleid maken, ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de uitvoering ervan en voor alle bestuurlijke taken. Dit alles om te bewerkstelligen dat er kerkdiensten gehouden kunnen worden in de verschillende kerkgebouwen en dat er voor alle gemeenteleden pastorale en diaconale aandacht blijft bestaan.
Een voorbereidingscommissie, bestaande uit leden van de verschillende kerken is aan het werk gegaan. Er moet veel gedaan worden: plaatselijke regelingen moeten tegen het licht gehouden worden. Een toekomstplan is nodig betreffende gebouwenbeheer en financiën. Hoe gaat de predikantsbezetting eruit zien? Er moet een beleidsplan geschreven worden.
Voor de organisatiestructuur van zo’n fusiegemeente bestaan verschillende modellen: wordt het een centrale kerkenraad met wijkkerkenraden of wordt het één kerkenraad met werkgroepen? De voorbereidingsgroep kijkt ernaar. Tevens wordt gewerkt aan een stappenplan zodat finale besluitvorming mogelijk wordt.
Uiteraard is besluitvorming nodig per kerk en dienen de onderscheiden gemeentes gehoord te worden, maar uiteindelijk is het doel de samenwerking verder gestalte te geven in de nabije toekomst. En mogelijk gebeurt dat middels een fusie per 1 januari 2019 of later, indien dat nodig is.

Jan Flach, scriba PG SaZ