Rapportages

Tussenrapportage 10 dec. 2017

Ontwikkelingen in de federatie ‘Schouwen aan Zee’ (10 dec 2017)

Vanaf het moment van de start van de federatie in juni 2016 is er veel werk gedaan op bestuurlijk / organisatorisch vlak. Regelmatig heeft de federatiekerkenraad vergaderd. Inmiddels is er 1 college van diakenen, is er 1 college van kerkrentmeesters en vanaf 1 jan 2018 wordt 1 centrale kas gehanteerd. Tevens zijn er gezamenlijke diensten geweest en lijken we naar elkaar toe te groeien.
Er zijn ook zorgen. Per kerk verschilt dat..
* We missen het gevoel van gezamenlijkheid. De samenwerking in                         federatief verband wordt weliswaar als positief ervaren, maar de wens             bestaat dat er weer meer beweging in komt..
* De verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten en daarnaast de       federatieve samenwerking blijft extra tijdsbelasting geven, er treedt vaak      ‘dubbel werk’ op. Dezelfde mensen bespreken dezelfde onderwerpen,               alleen in een ander gremium.
* In alle kerken wordt het steeds moeilijker de kerkenraden op peil te                   houden en nieuwe ambtsdragers te vinden.
* Soms blijken kerken dezelfde activiteiten in dezelfde regio uit te voeren           (denk bijvoorbeeld aan pastoraat in Haamstede)
* Het aantal mensen dat de diensten bezoekt neemt in alle kerken af en het       lukt nauwelijks jongeren, die bij een gemeente horen, vast te houden.
* Verder is het voor een duurzame toekomst van belang besluiten te nemen,     die alleen in gezamenlijkheid genomen kunnen worden vanwege de                  impact, zoals ten aanzien van:
– de kerkdiensten, en het aantal vieringen.
– het jeugdbeleid. (Gewenst zijn diensten met een speciaal karakter).
– beheer en instandhouding (denk aan kerken met een negatief                               exploitatieresultaat en het beheer van drie monumentale kerken)
– diaconaal beleid.
* Slagvaardigheid wordt op dit moment in de federatie gemist.                                Dat is een gevolg van werken met 4 kerkenraden + een                                              federatiekerkenraad.

De vraag die voorlag was “hoe nu verder”?
Die vraag leidde binnen de federatie kerkenraad alras tot de vraag of het geen tijd zou worden om verdere stappen te zetten, tot fusie over te gaan.

Om dat te bespreken is een gezamenlijke vergadering van kerkenraden gehouden. Er is met elkaar van gedachten gewisseld aan de hand van een beleidsnotitie van Anneloes Steglich. Zij was destijds, als gemeenteadviseur ook betrokken bij het proces om tot een federatie te komen.
Er zijn goede gesprekken gevoerd. De noodzaak stappen te zetten werd beaamd. Alle aanwezigen bleken positief t.a.v. de mogelijkheid tot verenigen.
Met verenigen hopen we te bereiken, dat we in gezamenlijkheid beleid maken, ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de uitvoering ervan en voor alle bestuurlijke taken. Dit alles om te bewerkstelligen dat er kerkdiensten gehouden kunnen worden in de verschillende kerkgebouwen en dat er voor alle gemeenteleden pastorale en diaconale aandacht blijft bestaan.
Een voorbereidingscommissie, bestaande uit leden van de verschillende kerken is aan het werk gegaan. Er moet veel gedaan worden: plaatselijke regelingen moeten tegen het licht gehouden worden. Een toekomstplan is nodig betreffende gebouwenbeheer en financiën. Hoe gaat de predikantsbezetting eruit zien? Er moet een beleidsplan geschreven worden.
Voor de organisatiestructuur van zo’n fusiegemeente bestaan verschillende modellen: wordt het een centrale kerkenraad met wijkkerkenraden of wordt het één kerkenraad met werkgroepen? De voorbereidingsgroep kijkt ernaar. Tevens wordt gewerkt aan een stappenplan zodat finale besluitvorming mogelijk wordt.
Uiteraard is besluitvorming nodig per kerk en dienen de onderscheiden gemeentes gehoord te worden, maar uiteindelijk is het doel de samenwerking verder gestalte te geven in de nabije toekomst. En mogelijk gebeurt dat middels een fusie per 1 januari 2019 of later, indien dat nodig is.

Jan Flach, scriba PG SaZ

PKN beraad van 13 december 2016

Samenvatting besluitvorming PKN Beraad 13 december 2016

Evaluatie dubbele diensten.
Scharendijke en Renesse-Noordwelle willen in 2017 doorgaan met het experiment dubbele diensten. Tot nu toe was de experimenteer tijd te kort om tot definitieve besluitvorming te komen. Renesse-Noordwelle stelt voor om in de maanden november, december, januari en februari aan te sluiten bij de maandelijkse diensten van de kerk van Burgh en de Pelgrimskerk. De éénheidszondag blijft gehandhaafd.
Scharendijke wil dat voorstel eerst intern bespreken.
De kerk van Burgh PKN en de Pelgrimskerk zijn beide zeer tevreden met de gezamenlijke maandelijkse diensten. Afgesproken is dat in het vervolg ook de Kindernevendiensten en de tienerdiensten door de ontvangende kerk worden georganiseerd. Dat geldt ook voor Renesse-Noordwelle en Scharendijke als zij aansluiten bij deze gezamenlijke maandelijkse diensten.

Gemeenschappelijk College van Kerkrentmeesters:
De eerste begroting van de Federatie voor 2017 is in concept gereed. In het volgend jaar moet deze begroting nog worden verfijnd.
Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk college bestaat uit Bart van Dam, voorzitter, Jan Gaanderse, secretaris en Gean Huttinga, penningmeester.

Gemeenschappelijk college van Diaconieën
De eerste begroting van het college is gereed. De kerstattenties en het jaarreisje zijn geregeld. De samenstelling van het bestuur is Sytske Nijman, voorzitter, Huib van der Klooster, secretaris en Wilma Vredebrecht,  penningmeester

Predikanten Overleg Westhoek
Het implementatieplan voor de predikanten is goedgekeurd. Er zal een format voor de jaarverslaglegging van de predikanten worden opgesteld.

Windkracht8
Het werkplan voor 2017 moet nog worden voorgelegd aan de federatie kerkenraad

Samen Vieren
Samen Vieren werkt met 5 kerken samen. Het voorgelegde werkplan voor 2017 is door de federatie kerkenraad goedgekeurd.

B-H., 20 december 2016
JAvdBroeke, scriba


	

PKN Beraad van 16 november 2016

Samenvatting besluitvorming PKN Beraad 16 november 2016

Samenstelling federatie kerkenraad van de Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”.
Het PKNBeraad heeft in de vergadering van 16 november 2016 de samenstelling van de Federatie kerkenraad van de Protestante gemeente i.w. “Schouwen aan Zee” geregeld.
Zowel de kerkenraadsleden zijn benoemd, alsmede het moderamen is benoemd.
Voorzitter is geworden:  Hans Nagtegaal, secretaris: Jan Flach, assessor: Sytske Nyman, predikant: Bertie Boersma.
Als vertegenwoordigers van de diverse kerken zijn benoemd:
Namens NH Burgh: Hans Nagtegaal, ouderling kerkrentmeester, Wilma Vredenbrecht, diaken, Marijke van Reenen, ouderling
Namens NH Renesse-Noordwelle: Gean Huttinga, ouderling kerkrentmeester en Sytske Nyman, diaken
Namens Gerf. Kerk Haamstede: Bart van Dam, ouderling kerkrentmeester,
Jan Flach, ouderling, Jan Waverijn, diaken
Namens de Prot. Gemeente Scharendijke: Jan Gaanderse, ouderling kerkrentmeester, Els Bothoff-kelfkens, ouderling, Huib van der Klooster, diaken.
Toegevoegde predikanten: ds. Ineke de Heer en ds. Bertie Boersma.

Implementatieplannen
Voorts zijn de implementatieplannen besproken van het centraal college van kerkrentmeesters, het centraal college van diakenen, de predikanten en de werkgroepen. De implementatieplannen vermelden de toekomstige werkwijze van de centrale colleges, de verhoudingen en communicatie tussen de centrale en de lokale kerkenraden en de centrale werkgroepen, alsmede de financiële verhouding tussen deze gremia.

Actie kerkbalans
Voor de actie Kerkbalans wordt een nieuwe folder ontworpen met zowel de algemene tekst van de nieuwe Federatieve ontwikkeling en de lokale verbijzonderingen.

Secretariaat
De huidige secretaris, Jan van den Broeke, zal zijn functie per 31 december a.s. neerleggen en worden opgevolgd door Jan Flach.
B-H., 24 november 2016

PKN Beraad van 21 september 2016

Samenvatting bestuursvergadering PKN Beraad van 21 september 2016

 1. Met het Breed Moderamen van de Classis Zierikzee is overeenstemming bereikt over de tekst en inhoud van de federatie-overeenkomst Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”. Met wat kleine aanpassingen in de op 5 juni 2016 getekende overeenkomst – inmiddels verwerkt en rondgestuurd – betekent dit dat de 4 deelnemende gemeenten nu officieel de naam Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”  mogen dragen. De borden voor alle kerken met de juiste naam zullen in de volgende vergadering worden vastgesteld.
 2. Het PKN Beraad is nu druk doende om de Federatie in te gaan richten.
  De deelnemende kerkenraden wordt verzocht hun vertegenwoordigers op te geven in de te vormen federatiekerkenraad, conform het gestelde in de Federatieovereenkomst.
  Tevens zal gevraagd worden plaatsvervangers op te geven voor de leden van de federatiekerkenraad, zodat steeds het vereiste quorum aanwezig zal zijn.
  In de vergadering van 16 november zal de toekomstige samenstelling van de  federatiekerkenraad dan bekend zijn. Daarna kan er in een volgende vergadering een Moderamen worden gekozen.
  Tevens wordt in de komende maanden een centraal college van diakenen en een centraal college van kerkrentmeesters samen gesteld conform de Federatieovereenkomst.
  Een implementatieplan van de diaconie en de kerkrentmeesters zal in de volgende vergadering worden behandeld.
  De 4 predikanten worden rechtstreeks aan de federatie verbonden; 2 predikanten zullen plaatsnemen in de federatiekerkenraad.
  Er zullen nog veel voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht om op 1 januari officieel van start te gaan.
 3. De administratie van de Federatie wordt zeer waarschijnlijk ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA). Dit is een service bureau op het gebied van kerkelijke administraties en verzorgt tal van administratieve werkzaamheden in een met de PKN uitgezocht boekhoudpakket,  zoals o.a. verrichten van boekingen, gereedzetten van betalingen, samenstelling (geconsolideerde) begroting en jaarverslag, predikanten salarisadministraties etc. Dat bespaart een hoop administratief werk voor onze vrijwilligers en maakt een administrateur overbodig.
 4. De lokale kerkenraden blijven uiteraard functioneren en verzorgen de taken die niet in de federatiekerkenraad zijn ondergebracht, zoals onder andere:
  erediensten, pastoraat, lokaal diaconaat en lokale kerkrentmeesterlijke taken. In de implementatieplannen zal dit nader worden uitgewerkt.
  Het beleid voor de kerken wordt op het niveau van de federatiekerkenraad gevoerd, conform de Overeenkomst.
 5. Kloosterwelle.
  De Vespers en retraitedagen  worden regelmatig bezocht door ongeveer 10 à 20   personen, incl. het team. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om Kloosterwelle ook als spiritueel conferentieoord in te richten. Dat vergt een speciale deskundigheid en een meer commerciële instelling. Contacten met onderwijs en zorg worden daartoe aangehaald.

Het PKN Beraad

27 sept. 2016

federatie_org_schema