Rapportages

PKN beraad van 13 december 2016

Samenvatting besluitvorming PKN Beraad 13 december 2016

Evaluatie dubbele diensten.
Scharendijke en Renesse-Noordwelle willen in 2017 doorgaan met het experiment dubbele diensten. Tot nu toe was de experimenteer tijd te kort om tot definitieve besluitvorming te komen. Renesse-Noordwelle stelt voor om in de maanden november, december, januari en februari aan te sluiten bij de maandelijkse diensten van de kerk van Burgh en de Pelgrimskerk. De éénheidszondag blijft gehandhaafd.
Scharendijke wil dat voorstel eerst intern bespreken.
De kerk van Burgh PKN en de Pelgrimskerk zijn beide zeer tevreden met de gezamenlijke maandelijkse diensten. Afgesproken is dat in het vervolg ook de Kindernevendiensten en de tienerdiensten door de ontvangende kerk worden georganiseerd. Dat geldt ook voor Renesse-Noordwelle en Scharendijke als zij aansluiten bij deze gezamenlijke maandelijkse diensten.

Gemeenschappelijk College van Kerkrentmeesters:
De eerste begroting van de Federatie voor 2017 is in concept gereed. In het volgend jaar moet deze begroting nog worden verfijnd.
Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk college bestaat uit Bart van Dam, voorzitter, Jan Gaanderse, secretaris en Gean Huttinga, penningmeester.

Gemeenschappelijk college van Diaconieën
De eerste begroting van het college is gereed. De kerstattenties en het jaarreisje zijn geregeld. De samenstelling van het bestuur is Sytske Nijman, voorzitter, Huib van der Klooster, secretaris en Wilma Vredebrecht,  penningmeester

Predikanten Overleg Westhoek
Het implementatieplan voor de predikanten is goedgekeurd. Er zal een format voor de jaarverslaglegging van de predikanten worden opgesteld.

Windkracht8
Het werkplan voor 2017 moet nog worden voorgelegd aan de federatie kerkenraad

Samen Vieren
Samen Vieren werkt met 5 kerken samen. Het voorgelegde werkplan voor 2017 is door de federatie kerkenraad goedgekeurd.

B-H., 20 december 2016
JAvdBroeke, scriba


	

PKN Beraad van 16 november 2016

Samenvatting besluitvorming PKN Beraad 16 november 2016

Samenstelling federatie kerkenraad van de Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”.
Het PKNBeraad heeft in de vergadering van 16 november 2016 de samenstelling van de Federatie kerkenraad van de Protestante gemeente i.w. “Schouwen aan Zee” geregeld.
Zowel de kerkenraadsleden zijn benoemd, alsmede het moderamen is benoemd.
Voorzitter is geworden:  Hans Nagtegaal, secretaris: Jan Flach, assessor: Sytske Nyman, predikant: Bertie Boersma.
Als vertegenwoordigers van de diverse kerken zijn benoemd:
Namens NH Burgh: Hans Nagtegaal, ouderling kerkrentmeester, Wilma Vredenbrecht, diaken, Marijke van Reenen, ouderling
Namens NH Renesse-Noordwelle: Gean Huttinga, ouderling kerkrentmeester en Sytske Nyman, diaken
Namens Gerf. Kerk Haamstede: Bart van Dam, ouderling kerkrentmeester,
Jan Flach, ouderling, Jan Waverijn, diaken
Namens de Prot. Gemeente Scharendijke: Jan Gaanderse, ouderling kerkrentmeester, Els Bothoff-kelfkens, ouderling, Huib van der Klooster, diaken.
Toegevoegde predikanten: ds. Ineke de Heer en ds. Bertie Boersma.

Implementatieplannen
Voorts zijn de implementatieplannen besproken van het centraal college van kerkrentmeesters, het centraal college van diakenen, de predikanten en de werkgroepen. De implementatieplannen vermelden de toekomstige werkwijze van de centrale colleges, de verhoudingen en communicatie tussen de centrale en de lokale kerkenraden en de centrale werkgroepen, alsmede de financiële verhouding tussen deze gremia.

Actie kerkbalans
Voor de actie Kerkbalans wordt een nieuwe folder ontworpen met zowel de algemene tekst van de nieuwe Federatieve ontwikkeling en de lokale verbijzonderingen.

Secretariaat
De huidige secretaris, Jan van den Broeke, zal zijn functie per 31 december a.s. neerleggen en worden opgevolgd door Jan Flach.
B-H., 24 november 2016

PKN Beraad van 21 september 2016

Samenvatting bestuursvergadering PKN Beraad van 21 september 2016

 1. Met het Breed Moderamen van de Classis Zierikzee is overeenstemming bereikt over de tekst en inhoud van de federatie-overeenkomst Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”. Met wat kleine aanpassingen in de op 5 juni 2016 getekende overeenkomst – inmiddels verwerkt en rondgestuurd – betekent dit dat de 4 deelnemende gemeenten nu officieel de naam Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”  mogen dragen. De borden voor alle kerken met de juiste naam zullen in de volgende vergadering worden vastgesteld.
 2. Het PKN Beraad is nu druk doende om de Federatie in te gaan richten.
  De deelnemende kerkenraden wordt verzocht hun vertegenwoordigers op te geven in de te vormen federatiekerkenraad, conform het gestelde in de Federatieovereenkomst.
  Tevens zal gevraagd worden plaatsvervangers op te geven voor de leden van de federatiekerkenraad, zodat steeds het vereiste quorum aanwezig zal zijn.
  In de vergadering van 16 november zal de toekomstige samenstelling van de  federatiekerkenraad dan bekend zijn. Daarna kan er in een volgende vergadering een Moderamen worden gekozen.
  Tevens wordt in de komende maanden een centraal college van diakenen en een centraal college van kerkrentmeesters samen gesteld conform de Federatieovereenkomst.
  Een implementatieplan van de diaconie en de kerkrentmeesters zal in de volgende vergadering worden behandeld.
  De 4 predikanten worden rechtstreeks aan de federatie verbonden; 2 predikanten zullen plaatsnemen in de federatiekerkenraad.
  Er zullen nog veel voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht om op 1 januari officieel van start te gaan.
 3. De administratie van de Federatie wordt zeer waarschijnlijk ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA). Dit is een service bureau op het gebied van kerkelijke administraties en verzorgt tal van administratieve werkzaamheden in een met de PKN uitgezocht boekhoudpakket,  zoals o.a. verrichten van boekingen, gereedzetten van betalingen, samenstelling (geconsolideerde) begroting en jaarverslag, predikanten salarisadministraties etc. Dat bespaart een hoop administratief werk voor onze vrijwilligers en maakt een administrateur overbodig.
 4. De lokale kerkenraden blijven uiteraard functioneren en verzorgen de taken die niet in de federatiekerkenraad zijn ondergebracht, zoals onder andere:
  erediensten, pastoraat, lokaal diaconaat en lokale kerkrentmeesterlijke taken. In de implementatieplannen zal dit nader worden uitgewerkt.
  Het beleid voor de kerken wordt op het niveau van de federatiekerkenraad gevoerd, conform de Overeenkomst.
 5. Kloosterwelle.
  De Vespers en retraitedagen  worden regelmatig bezocht door ongeveer 10 à 20   personen, incl. het team. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om Kloosterwelle ook als spiritueel conferentieoord in te richten. Dat vergt een speciale deskundigheid en een meer commerciële instelling. Contacten met onderwijs en zorg worden daartoe aangehaald.

Het PKN Beraad

27 sept. 2016

federatie_org_schema

 

PKN Beraad van 3 maart 2016

Totstandkoming federatie-overeenkomst “Schouwen aan zee”.

Het PKNBeraad is de afgelopen maanden druk doende geweest met de totstandkoming  van de definitieve federatie overeenkomst “Schouwen aan zee”.
Het PKNBeraad hecht er aan dat de voortgang en de besluitvorming in het proces van de totstandkoming van de federatie-overeenkomst, zo snel mogelijk worden gedeeld met de kerkenraden en de gemeenteleden. Reden is dat alle partijen op de hoogte zijn van wat er in de samenwerking tussen de kerken gebeurd.
In vorige berichtgeving werd meegedeeld dat de kerkenraden voor 1 februari moesten reageren op het voorstel en de tekst van de federatie-overeenkomst.
Alle kerkenraden hebben tijdig gereageerd en hun reacties daarop, na het horen van de gemeenten, bij de stuurgroep ingediend.
De stuurgroep heeft zich aan de hand van de reacties daarna opnieuw beraden over de tekst en is na zorgvuldige afweging tot een éénsluidende tekst gekomen.
Deze- aangepaste- tekst is daarna, tussentijds, nogmaals voorgelegd aan de kerkenraden.
Uit nieuw beraad is gebleken dat alle kerkenraden unaniem akkoord gaan met de inhoud van de tekst.
Vervolgens is in het PKNBeraad van 3 maart j.l. de tekst definitief vastgesteld en wordt deze nu aan de kerkenraden voorgelegd om tot een voorlopig (positief) besluit te komen en dit voor te leggen aan het gemeenteberaad.
Daarna is het zaak dat de kerkenraden in de week van 18 april het voorgenomen besluit tot vaststelling van de overeenkomst voor te leggen aan de gemeente in het zgn gemeenteberaad. Na het gemeenteberaad wordt de overeenkomst door de kerkenraden vastgesteld. Bedoeling is op 15 juni in een gemeenschappelijke dienst de samenwerking te vieren! Na afloop van de dienst zal de overeenkomst door alle partijen worden getekend.

Informatieverstrekking
Om partijen zoveel mogelijk bij de ontwikkelingen te betrekken is o.a. met de Kerkrentmeesters en de diakenen van de 4 betrokken kerken een voorlichtingsbijeenkomst belegd om inzicht te geven in de nieuwe organisatievorm en het implementatieplan. Als de overeenkomst definitief bekrachtigd wordt zal er nog veel werk moeten worden verzet om deze op 1 januari 2017 in werking te laten gaan.
Vooraf zullen alle gemeenteleden in de week van 18 april, of zoveel vroeger of later, de kans krijgen om kennis te nemen van de inhoud van de federatie-overeenkomst en de organisatievorm en daarop in te spreken. Uitnodigingen voor het gemeenteberaad worden door de kerkenraad tijdig aan de gemeente toegezonden.

Implementatie van de federatie.
Er wordt inmiddels gewerkt aan een plan van implementatie (invoering) van de nieuwe regeling. In de 2e helft van 2016 zal er hard gewerkt moeten worden om voor 1 januari 2017 één begroting voor 2017 voor de federatie op te stellen, naast de 4 sub-begrotingen van de lokale gemeenten.
Dit zijn taken die door het PKNBeraad en de kerkrentmeesters ter hand zullen worden genomen.

Overdracht van taken
Taken van de dorps-kerkenraden, die nu door het PKNBeraad worden uitgevoerd, kunnen t.z.t. overgedragen worden aan het Federatie kerkbestuur. Dit geeft het voordeel dat volgende taken niet meer door de lokale kerkenraden behoeven te worden behandeld en leidt tot taakverlichting van de kerkenraad.
Hier valt o.a. te denken aan jaarplannen van WK8, SV, centrale diaconale zaken, werkzaamheden van de colleges voor kerkrentmeesters kunnen ook voor een deel centraal worden behandeld,  vertegenwoordigingen naar de Classis, zending, en P(redikanten) O(verleg) W(esthoek) etc.
Het PKNBeraad kan na 1 januari 2017 worden opgeheven. Dan neemt de Federatie Kerkenraad deze taken over. 

Pioniersplan Kloosterwelle.
Tussentijdse evaluatie over de laatste drie maanden leert dat er veel is gebeurd. De retraite van 2 maart is geslaagd met 16 deelnemers en een opbrengst voor de catering van € 450.–. Verder is verslag gedaan over de reorganisatie van de web-site, de toekenning van de subsidie vanuit de landelijke organisatie en lokale gemeenten, de Vespers en de deelname aan die Vespers die gemiddeld op 14 personen ligt.

B-H., 8 maart 2016
JanvdBroeke, scriba