Nieuwsbrief nr 2. juni 2018

De tweede nieuwsbrief Schouwen aan Zee, i.o.

Nog net voor de zomervakantie presenteren wij de tweede nieuwsbrief waarin we u informatie willen geven over de voorgenomen vereniging van de vier kerken binnen de Westhoek. Binnen de voorbereidingsgroep en de federatiekerkenraad worden allerlei zaken uitgedacht en besproken.
Zo is al een gemeenschappelijke plaatselijke regeling opgesteld en wordende beleids-plannen verder voorbereid. De regeling was snel gemaakt en daarmee is de federatiekerkenraad akkoord gegaan. Het beleid is een grotere opgave. Belangrijk is dat we nu noteren wat de visie is op de ontwikkeling van de nieuwe verenigde kerk. Belangrijk is ook hoe de organisatie van de nieuwe kerk gestalte krijgt (hoe gaan we vergaderen, waar liggen de verantwoordelijkheden) hoe gaan we het beheer van de kerken regelen en wat zijn de beleidsvoornemens.
Als het beleidsplan gereed is dan zal die ter inzage aan alle kerkleden ter beschikking worden gesteld en kunnen we daarover spreken met elkaar. U leest wel er is genoeg te doen en dat pakken we ook op natuurlijk. In deze Nieuwsbrief is het woord aan onze predikanten, neemt u de informatie tot u en bespreek de inhoud in de eigen kerkelijke kring!
Namens de Federatiekerkenraad,
Hans Nagtegaal, voorzitter

Onze predikanten aan het woord…
Dit keer zijn de predikanten aan beurt de inhoud te verzorgen. Deze brief verschijnt in de zomer en daarom  hebben we ’de zomer’ ook als thema gekozen. Naast de meditatie willen we laten zien wat er al aan gezamenlijke activiteiten in de Westhoek is in de zomerperiode en hoe wij de voorbereidingen voor de vereniging ervaren.

Zomer
Zomer: oogsttijd
In de zomer denken veel mensen al gauw aan vakantietijd; alles op een lager pitje, rustig aan, misschien ergens vakantie vieren. Op ons eiland is dat voor velen echter anders, is het hard werken op de camping, in de toeristische sector of op het land. Als het in de Bijbel over zomer gaat is dat vaak in verband met de oogst. Eerst om het graan te oogsten, daarna om de vruchten te plukken:olijven, vijgen, abrikozen, amandelen, sinaasappels, druiven. In het Bijbelboek Spreuken kun je lezen: ”wie verzamelt in de zomer is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd is een zoon die zich schandalig gedraagt”. (!) Het Hebreeuwse woord voor ’zomer’ is zelfs afgeleid van het werkwoord ’afsnijden, plukken’. Hard werken dus in de zomer, maar ook genieten van de opbrengst van het land. Als de oogst groot was, was dat een reden voor verwondering en voor dankbaarheid aan God. De zomer laat Gods zegen zien.

Zomer: toekomst
De zomer wordt in de Bijbel ook gebruikt als beeld van de belofte, de verwachting van de toekomst van  God. Hier en nu zijn niet alle oogsten goed.
Ons werk, niet alleen het werk op het land natuurlijk, is vaak taai. Dingen mislukken of leveren weinig op. Soms lijkt zelfs je hele leven op een dorre woestijn, zo zeggen mensen weleens. In de Bijbel wordt verteld dat God op een dag een eind maakt aan die ’vruchteloosheid’. In de nieuwe wereld van God zijn er geen seizoenen meer; het is, als het ware, ’één grote zomer’. De bomen geven eindeloos veel vrucht; vruchten die de mensen zullen genezen. In het liedboek is daar ook een mooi lied over: ‘eens komt de grote zomer, waarin zich ’t hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.’ (lied 747).

En onze zomer…

Hoe ziet uw, mijn zomer eruit? Hard werken op het land, in het toerisme… tijd om te oogsten? Of juist tijd voor rust en vakantie, voor oogsten op een andere manier?

Het ”verenigen” bekeken door de bril van een predikant
Je moet wel een vreemdeling in Jeruzalem zijn om niet te zien dat veel PKN-kerken kleiner worden. Het stelt ons voor de vraag: hoe kunnen we ook in de toekomst gemeente van Christus zijn? Hoe zorgen we ervoor dat er een bedding is, waarin het Evangelie ook aan toekomstige generaties kan worden door gegeven?
Eén weg is om vast te houden aan het verlangen om zo lang mogelijk te blijven vieren in de eigen kerk. Het is begrijpelijk dat ieder hecht aan zijn of haar eigen, vertrouwde plek. Het kerkgebouw, waarin gevierd wordt, zoals je gewend bent. Met de gezichten die je heel vertrouwd zijn geworden. Waar met elkaar mee geleefd wordt. ’Vasthouden aan de eigenheid van onze gemeente’ wordt vaak als argument genoemd bij de naderende vereniging.
Een legitiem argument, maar voor elke gemeente betekent dat iets anders. Ook als individu zijn we verschillend, maar we horen allemaal tot die ene gemeente van Christus. We vormen samen het lichaam dat de gemeente is en kunnen elkaar als verschillende ledematen aanvullen, om een beeld van Paulus te gebruiken. Ik vraag me steeds meer af of ook in een groter verband ieders eigenheid bewaard kan blijven. Dat kan zeker als je elkaar maar op een open, nieuwsgierige manier tegemoet treedt. Niet vanuit vooringenomen denkbeelden hoe de ander denkt en gelooft, maar vanuit de vraag wat de ander drijft, aanspreekt en inspireert.
Een andere weg is om de handen ineen te slaan en samen te werken waar mogelijk. In de afgelopen jaren zíjn er al nieuwe, gezamenlijke, initiatieven ontstaan, die mensen inspireren.
Ik denk bijvoorbeeld aan ’Meet en Greet’, ’koffie met noten’ en de Bijbelkring. Het is bemoedigend om te horen dat daarbij het geloofsgesprek niet geschuwd wordt. Het aardige vind ik dat je binnen die grotere cirkel van de Westhoek vaker leeftijdgenoten tegen komt. Het is ook iets makkelijker om jongeren en jonge gezinnen te betrekken bij activiteiten, als je kunt zeggen dat er meer jongeren zullen komen uit andere dorpen.
Voor ons, predikanten, is er het voordeel dat we gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten, kunnen specialiseren in bijvoorbeeld jongerenwerk en elkaar kunnen aanvullen.
Door samenwerking komt energie vrij, die gestoken kan worden in nieuwe initiatieven. Kleine groepjes, die amper meer levensvatbaar zijn, kunnen samen met andere gemeenten wél doorgang vinden. We kunnen erover nadenken om meer van deze mogelijkheden aan te grijpen.
De kerkdiensten en de pastorale zorg blijven afzonderlijk in de ’wijken’.
De vereniging is er om voorwaarden te scheppen voor een levende gemeente van Christus, ook in de toekomst.

Recreatiepastoraat: uniek voor Schouwen aan Zee
Terwijl de meeste mensen in de zomertijd erop uit trekken, ontvangen wij hier in de Westhoek duizenden vakantiegasten. Vanuit de zeven kerken die verbonden zijn in de missionaire beweging Windkracht 8 bieden we daarom in de zomertijd een veelkleurig palet van activiteiten aan, rondom geloof en zingeving. Voor de toeristen, maar ook voor de ‘eigen’ dorpsgenoten.

Zomeractiviteiten
Om een paar voorbeelden te noemen: in de komende maanden zijn de kerken open voor de Kunstschouw en exposities, voor concerten en zangavonden, voor theatervoorstellingen met Kees Posthumus of
Kees van der Zwaard. Of voor een ochtend met koffie en noten en het handwerkcafé.
In de kerk van Noordwelle zijn iedere woensdagavond om klokslag 18.00 uur de vespers uit de kloostertraditie, met op 1 augustus is er een speciale retraitedag van Kloosterwelle voor onze zomergasten.
Het complete aanbod van de zomeractiviteiten vindt u op de websites van de kerken en in de glossy
’Zin in Schouwen’. (www.windkracht-8.nl)

Zomerpastoraat
Rondom al deze activiteiten staan er veel vrijwilligers klaar met een kopje  koffie en een luisterend oor, en is er de gelegenheid om een kaarsje te branden in een stiltehoek. Zo mag de zomertijd in onze kerken ook een beetje oogsttijd zijn, met hulp van Gods Geest!

Startactiviteit Schouwen aan Zee i.o. op zaterdag 1 september
Op camping Zonnedorp in Renesse, aanvang 16.00 uur.
Samen op een gezellige en ludieke manier het nieuwe seizoen beginnen. Voor de kinderen is er een speeltuin en een apart programma. Raadpleeg de website van uw gemeente of de kerkbode voor meer info.